GELECEĞİN DÜNYASI NASIL OLACAK

21.yüzyıl; zenginliğin, ihtişamın, güzelliklerin, huzurun, barışın yaşandığı, Kuran ahlakının yaygınlaşması ile dünya üzerinde cennet benzeri bir hayatın süreceği bir dönem olacaktır. Kuşkusuz bu, Allah'ın büyük bir müjdesi ve lütfudur.

MEHDİ VE ALTINÇAĞ

Kitabın buraya kadar olan bölümlerinde ahir zamanın alametlerinden bahsettik. Fitnelerin çoğalması, haramların helal sayılması, dünyanın savaş ve çatışmalarla dolması, doğal felaketlerin tüm dünyayı sarması ve birbiri ardınca hayret verici olayların meydana gelmesi, tüm müminlere ahir zamanın yaklaştığını haber vermektedir. Ahir zamanın en büyük müjdesi ise hiç şüphesiz Hz. Mehdi'nin çıkışı ve İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasıdır.

Hz. Mehdi, daha önce de belirttiğimiz gibi ahir zamanda gelip, tüm dünyayı içinde bulunduğu büyük kaostan, adaletsizliklerden ve ahlaki çöküşten kurtaracaktır. Peygamber Efendimizden nakledilen hadislerde ve sahabelerin çeşitli rivayetlerinde Hz. Mehdi'nin pek çok özelliği tarif edilmektedir. O, inkarcı ideolojileri ortadan kaldıracak, dünyanın dört bir yanında devam eden adaletsizlikleri, zulümleri, terörü sona erdirecek, dinin Peygamberimiz (sav)'in dönemindeki şekliyle yaşanmasını sağlayacak, Kuran ahlakını insanlar arasında hakim kılacak, tüm dünyada huzuru ve barışı tesis edecektir.

Hz. Mehdi'nin üstlendiği bu görev çok zorlu, ciddi çaba gerektiren ve çok kapsamlı bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yüklenecek ve başarıyla yerine getirecek olan Mehdi'nin, -bazı İslam alimlerinin de dikkat çektikleri gibi- ahir zamanda hakim olacak bir şahs-ı manevi olması çok yüksek bir ihtimaldir. Elbette her şahsı manevinin başında bir lider vardır. Ahirzamanda gelecek olan Hz. Mehdi de bu liderdir. (En doğrusunu Allah bilir)

KURAN AHLAKININ HAKİMİYETİ:

ALTINÇAĞ

Peygamberimiz (sav)'den aktarılan hadislerde ahir zamanda Mehdi'nin çıkışının ardından tüm dünyanın adaletle ve barışla dolacağı müjdelenmektedir. Bu döneme Altınçağ isminin verilmesinin nedenlerinden biri budur. Hadislerde emniyetin ve güvenin temin edildiği, yokluk ve fakirliğin ortadan kalktığı, silahların sustuğu bu dönem hakkında çok detaylı bilgiler verilmektedir. Bu hadislerden bazıları şu şekildedir:

"Zulüm ve fıskla dolu olan dünya, o (Hz. Mehdi) geldikten sonra adaletle dolup taşacaktır."

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

 

"... Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır."

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

 Ahir zamanda evler, bahçeler, caddeler, okullar, kısacası herşey güzelleşecektir. Kuran'da tarif edilen eşsiz sanat anlayışıyla yönlendirilen sanatçılar dünya tarihinde görülmemiş üstünlükte eserler ortaya koyacaklardır. Bu kutlu dönemde sanat, sadece belli kesimlerin zevk aldığı bir anlayış olmaktan çıkacak, Allah'ın kusursuz yaratma güzelliklerini ortaya koyan bir zevk halini alacaktır. Altınçağ'da sanatın İlahi bir güzellik olduğu anlaşılacak ve böylece sanata gereken önem verilecektir.

İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hz. Mehdi'nin çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya, adeta ask-ı saadet devrine geri döner.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

 

Hz. Mehdi'nin zamanında, adalet o kadar bol olacak ki, zorla alınan her mal sahibine geri verildiği gibi, bir insanın başkasına ait olup da, dişinde kalmış birşey bile sahibine iade edilecektir.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

Yukarıdaki hadislerde de görüldüğü Mehdi döneminde -yani Kuran ahlakının tüm dünyaya hakim olduğu dönemde- dünya adaletle dolacak, savaşlar, çatışmalar sona erecek, insanlar kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın neşesi içinde yaşamlarını sürdüreceklerdir.

ALTINÇAĞ'DA BOLLUK VE ZENGİNLİK

Kuran ahlakının yaşanmasıyla meydana gelecek olan adalet ve barış dolu dünyada, ürünlerde ve mallarda da çok büyük bolluk ve bereket yaşanacaktır. Bu dönemde yokluklar, sıkıntılar, açlık ortadan kalkacak, isteyene istediğinin kat kat fazlası verilecektir. Peygamber Efendimizin hadislerinde de bu dönem detaylı olarak tarif edilmekte, yeryüzünün tüm zenginliklerinin Mehdi'nin eliyle ortaya çıkacağı vurgulanmaktadır:

"Malı, eşit bir şekilde insanlara dağıtacaktır."

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.20)

İnsanlara malı ve eşyayı dağıtırken, saymadan bol bol verecektir.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.21)

 

Ahir zamanda ümmetimden bir halife çıkacak, malı sayıp hesap etmeden bol bol insanlara verecektir.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.23)

 

Ümmetimden Mehdi çıkacaktır. Allahü Teala hazretleri, insanları zengin kılmak için onu gönderecektir. O zaman ümmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk içinde ve arzın nebatatı çok fazla olacak, Hz. Mehdi, insanlara eşit şekilde bol bol mal dağıtacaktır.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

 

Hz. Mehdi işlerinde çok disiplinli, cömert ve fakirlere karşı çok merhametli olacaktır.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s..52)

 

"... Eşyayı, malı dağıtacak, fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır..."

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.31)

".. O zaman, yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde, akan ırmaklar bile suyunu fazlalaştıracaktır. Hz. Mehdi hazineleri çıkaracak..."

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36)

İslam ahlakının dünya üzerindeki hakimiyeti yokluk ve sefalet içinde yaşayan ülkeler için bir kurtuluş anlamına gelecektir. Her ülke büyük bir zenginliğe, berekete ve bolluğa kavuşacaktır. Dünya üzerinde Mehdi'nin yaptığı işlerden razı olmayan tek bir varlık dahi kalmayacaktır. Hadislerde şu şekilde bildirilmiştir:Ahir zamanda yaşanan mekanlarda her yönden bir mükemmellik olacaktır. Tüm insanlar saray benzeri ihtişamlı mekanlarda yaşayacaklardır.

Allah İslam ahlakının yaşanması ile insanlar üzerindeki nimetlerini artıracak, hayvanları, bitkileri, yeryüzündeki tüm zenginlikleri Mehdi vasıtasıyla insanların hizmetine verecektir. Peygamber Efendimiz birçok hadisinde yeryüzünde bolluk ve bereketin artacağı bu dönemle ilgili bilgiler vermiştir:

Hz. Mehdi uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

 

... Yer, içindeki ciğerpareleri olan altın, gümüşü dışarı fırlatıp atmış...

(Kıyamet Alametleri, s.197)

 

Onun zamanında yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlatacaktır.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.43)

 


 


Zenginlik sadece mal ve mülkle sınırlı kalmayacak bilimde, tıpta, mimaride, teknolojide, sanatta yaşanacak olan gelişmeler insan hayatını kolaylaştıracaktır.

 


 


 


 

ALTINÇAĞ'DA YAŞANACAK GÜZELLİKLER

Onun zamanında kurtla koyun birarada oynayacak, yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir? İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. Riya, riba, zina, içki kalmayacak, ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır. Kötüler helak olacak, Peygamber Efendimize buğzedecek kimse kalmayacaktır.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

 

Habis El Hadrami'nin naklettiğine göre "... Toprak tekrar eski bereketine kavuşacak, yılanlar çocuklarla, inekler aslanlarla geçinebilecek.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.63-64)

Onun devrinde, ümmetin gerek iyileri ve gerekse de kötüleri, misli asla görülmemiş şekilde, pekçok nimetlere sahip olacaktır. Çok yağmur yağmasına rağmen bir damlası bile boşa gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacaktır.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.20-21)

Kitap boyunca gördüğümüz gibi ahir zaman alametleri birer birer gerçekleşmektedir. Mehdiyet, yüksek ahlaka sahip, kahraman, fedakar Türk Milleti'nin imanlı ruhunu tasvir eden bir şahs-ı manevidir. Milletimiz, geçmişte üç kıtaya nizam vermiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası olarak, büyüyüp bir süper devlet olacak ve zamanı geldiğinde İslam ahlakını temel alarak, bütün insanlığı çağdaş, aydın, barış ve huzur dolu bir dünyaya taşıyacaktır. Ancak her şahs-ı manevinin başında bir lider bulunması zorunludur. Hz. Mehdi de ahirzamanda gelecek olan bu liderdir.

Bugün dünya üzerinde ve özellikle de Batılı ülkelerdeki dine yöneliş 21. yüzyılın Allah'ın izniyle çok güzel bir dönem olacağını müjdelemektedir.